VersiyonluDosya

public class VersionedFile
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.VersionedFile


İlişkili bir sürümü olan bir dosyayı temsil eden veri yapısı.

Özet

kamu inşaatçılar

VersionedFile (File file, String version)

Genel yöntemler

File getFile ()
String getVersion ()
String toString ()

kamu inşaatçılar

VersiyonluDosya

public VersionedFile (File file, 
                String version)

parametreler
file File

version String

Genel yöntemler

dosyayı al

public File getFile ()

İadeler
File

getVersion

public String getVersion ()

İadeler
String

toString

public String toString ()

İadeler
String