ArtifactDetails.ArtifactFileDescriptor

public static class ArtifactDetails.ArtifactFileDescriptor
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.content.ArtifactDetails.ArtifactFileDescriptor


Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public String digest

public String path

public long size

Nhà thầu xây dựng công cộng

ArtifactFileDescriptor ()

Lĩnh vực

tiêu

public String digest

con đường

public String path

kích cỡ

public long size

Nhà thầu xây dựng công cộng

Bộ mô tả tập tin tạo tác

public ArtifactFileDescriptor ()