Nội dungThông tin

public class ContentInformation
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.content.ContentInformation


Thể hiện nội dung cho mục tiêu xây dựng nhất định của phiên bản cơ sở và hiện tại.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public final String baseBuildId

public final File baseContent

public final String currentBuildId

public final File currentContent

Nhà thầu xây dựng công cộng

ContentInformation (File baseContent, String baseBuildId, File currentContent, String currentBuildId)

Phương pháp công khai

void clean ()
ContentInformation cloneInformation ()
ContentInformation cloneInformation (File cloneFolder)

Sao chép sâu ContentInformation và các tệp cơ bản nếu chúng tồn tại.

Lĩnh vực

id cơ sở xây dựng

public final String baseBuildId

nội dung cơ bản

public final File baseContent

Id Build hiện tại

public final String currentBuildId

nội dung hiện tại

public final File currentContent

Nhà thầu xây dựng công cộng

Nội dungThông tin

public ContentInformation (File baseContent, 
        String baseBuildId, 
        File currentContent, 
        String currentBuildId)

Thông số
baseContent File

baseBuildId String

currentContent File

currentBuildId String

Phương pháp công khai

lau dọn

public void clean ()

bản saoThông tin

public ContentInformation cloneInformation ()

Trả lại
ContentInformation

bản saoThông tin

public ContentInformation cloneInformation (File cloneFolder)

Sao chép sâu ContentInformation và các tệp cơ bản nếu chúng tồn tại.

Thông số
cloneFolder File

Trả lại
ContentInformation