Trình phân tích nội dung hình ảnh

public class ImageContentAnalyzer
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.content.ImageContentAnalyzer


Trình phân tích để phân tích nội dung hình ảnh của thiết bị

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ImageContentAnalyzer (boolean presubmitMode, contexts) ImageContentAnalyzer (boolean presubmitMode, contexts)

Phương pháp công khai

ContentAnalysisResults evaluate ()

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình phân tích nội dung hình ảnh

public ImageContentAnalyzer (boolean presubmitMode, 
                 contexts)

Thông số
presubmitMode boolean

contexts

Phương pháp công khai

đánh giá

public ContentAnalysisResults evaluate ()

Trả lại
ContentAnalysisResults