Trình trợ giúp GCDownloader

public class GCSDownloaderHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.gcs.GCSDownloaderHelper


Trình tải xuống dành cho nhóm GCS đảm nhiệm việc lưu vào bộ nhớ đệm và phân giải cấu hình chung.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

GCSDownloaderHelper ()

Phương pháp công khai

void fetchTestResource (File destFile, String gsPath)

Lấy tài nguyên từ đường dẫn GS.

File fetchTestResource (String gsPath)

Lấy tài nguyên từ đường dẫn GS.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình trợ giúp GCDownloader

public GCSDownloaderHelper ()

Phương pháp công khai

tìm nạpTestResource

public void fetchTestResource (File destFile, 
                String gsPath)

Lấy tài nguyên từ đường dẫn GS.

Thông số
destFile File : ERROR(/File) trỏ đến tài nguyên đã truy xuất.

gsPath String : đường dẫn chứa tài nguyên. Ví dụ: gs://bucket/path/file

Ném
com.android.tradefed.build.BuildRetrievalError
BuildRetrievalError

tìm nạpTestResource

public File fetchTestResource (String gsPath)

Lấy tài nguyên từ đường dẫn GS.

Thông số
gsPath String : đường dẫn chứa tài nguyên. Ví dụ: gs://bucket/path/file

Trả lại
File ERROR(/File) trỏ đến tài nguyên đã truy xuất.

Ném
com.android.tradefed.build.BuildRetrievalError
BuildRetrievalError