แก้ไขไฟล์ Parser

public class ModifiedFilesParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cache.ModifiedFilesParser


คลาสที่รับผิดชอบในการแยกวิเคราะห์และดึงข้อมูลจาก modified_files.json

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ModifiedFilesParser (File modifiedFilesJson, boolean isDeviceImage)

วิธีการสาธารณะ

boolean hasImageChanged ()
void parse ()

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

แก้ไขไฟล์ Parser

public ModifiedFilesParser (File modifiedFilesJson, 
                boolean isDeviceImage)

พารามิเตอร์
modifiedFilesJson File

isDeviceImage boolean

วิธีการสาธารณะ

มี ImageChanged แล้ว

public boolean hasImageChanged ()

การส่งคืน
boolean

แยกวิเคราะห์

public void parse ()

ขว้าง
IOข้อยกเว้น
org.json.JSONException
JSONException