ClusterBuildThông tin

public class ClusterBuildInfo
extends DeviceFolderBuildInfo

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildInfo
com.android.tradefed.build.DeviceBuildInfo
com.android.tradefed.build.DeviceFolderBuildInfo
com.android.tradefed.cluster.ClusterBuildInfo


Một lớp IBuildInfo dành cho các bản dựng được tạo từ TFC.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

ClusterBuildInfo (File rootDir, String buildId, String buildName)

nhà thầu công cộng

ClusterBuildThông tin

public ClusterBuildInfo (File rootDir, 
        String buildId, 
        String buildName)

Thông số
rootDir File

buildId String

buildName String