با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

ClusterBuildInfo

public class ClusterBuildInfo
extends FolderBuildInfo

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.build.BuildInfo
com.android.tradefed.build.FolderBuildInfo
com.android.tradefed.cluster.ClusterBuildInfo


کلاس IBuildInfo برای ساخت لوله های ساخته شده از TFC.

خلاصه

سازندگان عمومی

ClusterBuildInfo (File rootDir, String buildId, String buildName)

سازندگان عمومی

ClusterBuildInfo

public ClusterBuildInfo (File rootDir, 
        String buildId, 
        String buildName)

مولفه های
rootDir File

buildId String

buildName String