با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

ClusterCommand.RequestType

public static final enum ClusterCommand.RequestType
extends Enum< ClusterCommand.RequestType >

java.lang. موضوع
java.lang.Enum < com.android.tradefed.cluster.ClusterCommand.RequestType >
com.android.tradefed.cluster.ClusterCommand.RequestType


خلاصه

مقادیر Enum

ClusterCommand.RequestType MANAGED

یک درخواست مدیریت شده: خط فرمان توسط یک فرآیند TF جدید اجرا می شود.

ClusterCommand.RequestType UNMANAGED

یک درخواست کنترل نشده: خط فرمان همانند روند فعلی TF اجرا می شود.

روشهای عمومی

static ClusterCommand.RequestType valueOf (String name)
static final RequestType[] values ()

مقادیر Enum

اداره می شود

public static final ClusterCommand.RequestType MANAGED

یک درخواست مدیریت شده: خط فرمان توسط یک فرآیند TF جدید اجرا می شود.

بدون مدیریت

public static final ClusterCommand.RequestType UNMANAGED

یک درخواست کنترل نشده: خط فرمان همانند روند فعلی TF اجرا می شود.

روشهای عمومی

ارزش

public static ClusterCommand.RequestType valueOf (String name)

مولفه های
name String

برمی گردد
ClusterCommand.RequestType

ارزش های

public static final RequestType[] values ()

برمی گردد
RequestType[]