ClusterCommand.RequestType

public static final enum ClusterCommand.RequestType
extends Enum< ClusterCommand.RequestType >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.cluster.ClusterCommand.RequestType >
com.android.tradefed.cluster.ClusterCommand.RequestType


Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

ClusterCommand.RequestType MANAGED

Yêu cầu được quản lý: dòng lệnh sẽ được chạy bởi quy trình TF mới.

ClusterCommand.RequestType UNMANAGED

Yêu cầu không được quản lý: dòng lệnh sẽ chạy theo quy trình TF hiện tại.

Phương pháp công khai

static ClusterCommand.RequestType valueOf (String name)
static final RequestType[] values ()

Giá trị liệt kê

ĐƯỢC QUẢN LÝ

public static final ClusterCommand.RequestType MANAGED

Yêu cầu được quản lý: dòng lệnh sẽ được chạy bởi quy trình TF mới.

KHÔNG ĐƯỢC QUẢN LÝ

public static final ClusterCommand.RequestType UNMANAGED

Yêu cầu không được quản lý: dòng lệnh sẽ chạy theo quy trình TF hiện tại.

Phương pháp công khai

giá trị của

public static ClusterCommand.RequestType valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
ClusterCommand.RequestType

giá trị

public static final RequestType[] values ()

Trả lại
RequestType[]