ClusterCommand.State

public static final enum ClusterCommand.State
extends Enum< ClusterCommand.State >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.cluster.ClusterCommand.State >
com.android.tradefed.cluster.ClusterCommand.State


Trạng thái của lệnh trong cụm TF.

Bản tóm tắt

giá trị liệt kê

ClusterCommand.State CANCELED

Người dùng đã hủy hoặc không phân bổ được thiết bị.

ClusterCommand.State COMPLETED

Hoàn tất thành công.

ClusterCommand.State ERROR

Hoàn thành xuất sắc.

ClusterCommand.State FATAL

Lỗi không thể thử lại, ví dụ: cấu hình không hợp lệ.

ClusterCommand.State QUEUED

Được đưa vào hàng đợi của cụm.

ClusterCommand.State RUNNING

Hiện đang bị hành quyết.

ClusterCommand.State UNKNOWN

Trạng thái ban đầu hoặc không thể xác định trạng thái.

Phương thức công khai

static ClusterCommand.State valueOf (String name)
static final State[] values ()

giá trị liệt kê

ĐÃ HỦY

public static final ClusterCommand.State CANCELED

Người dùng đã hủy hoặc không phân bổ được thiết bị.

HOÀN THÀNH

public static final ClusterCommand.State COMPLETED

Hoàn tất thành công.

LỖI

public static final ClusterCommand.State ERROR

Hoàn thành xuất sắc.

GÂY TỬ VONG

public static final ClusterCommand.State FATAL

Lỗi không thể thử lại, ví dụ: cấu hình không hợp lệ.

HÀNG ĐẶT HÀNG

public static final ClusterCommand.State QUEUED

Được đưa vào hàng đợi của cụm.

ĐANG CHẠY

public static final ClusterCommand.State RUNNING

Hiện đang bị hành quyết.

KHÔNG XÁC ĐỊNH

public static final ClusterCommand.State UNKNOWN

Trạng thái ban đầu hoặc không thể xác định trạng thái.

Phương thức công khai

giá trị của

public static ClusterCommand.State valueOf (String name)

Thông số
name String

trả lại
ClusterCommand.State

giá trị

public static final State[] values ()

trả lại
State[]