ClusterCommandLauncher

public class ClusterCommandLauncher
extends Object implements IRemoteTest , IInvocationContextReceiver , IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.ClusterCommandLauncher


Lớp IRemoteTest để khởi chạy lệnh từ TFC thông qua TF quy trình con. FIXME: điều này cần được mở rộng để hỗ trợ kiểm tra nhiều thiết bị.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String ANDROID_SERIALS

public static final String TEST_WORK_DIR

public static final String TF_DEVICE_COUNT

public static final String TF_JAR_DIR

public static final String TF_PATH

Nhà thầu xây dựng công cộng

ClusterCommandLauncher ()

Phương pháp công cộng

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Chạy thử nghiệm và báo cáo kết quả cho người nghe.

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

void setInvocationContext ( IInvocationContext invocationContext)

Lĩnh vực

ANDROID_SERIALS

public static final String ANDROID_SERIALS

TEST_WORK_DIR

public static final String TEST_WORK_DIR

TF_DEVICE_COUNT

public static final String TF_DEVICE_COUNT

TF_JAR_DIR

public static final String TF_JAR_DIR

TF_PATH

public static final String TF_PATH

Nhà thầu xây dựng công cộng

ClusterCommandLauncher

public ClusterCommandLauncher ()

Phương pháp công cộng

chạy

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Chạy thử nghiệm và báo cáo kết quả cho người nghe.

Thông số
testInfo TestInformation : Đối tượng TestInformation chứa thông tin hữu ích để chạy thử nghiệm.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener của kết quả kiểm tra

Ném
DeviceNotAvailableException

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

Thông số
configuration IConfiguration

setInvocationContext

public void setInvocationContext (IInvocationContext invocationContext)

Thông số
invocationContext IInvocationContext