با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

ClusterCommandScheduler

public class ClusterCommandScheduler
extends CommandScheduler

java.lang.object
com.android.tradefed.command.CommandScheduler
com.android.tradefed.cluster.ClusterCommandScheduler


یک ICommandScheduler برای پشتیبانی از TFC (Tradefed Cluster). این زمان‌بند دستورات را از صف فرمان TFC اجرا می‌کند و رویدادهای فراخوانی را در صف فرمان-رویداد TFC آپلود می‌کند.

خلاصه

سازندگان عمومی

ClusterCommandScheduler ()

روش های عمومی

void shutdown ()

سعی کنید برنامه زمانبندی فرمان را با ظرافت خاموش کنید.

void shutdownHard ()

سعی کنید به اجبار زمانبندی فرمان را خاموش کنید.

void start ()

زمان‌بندی را از جمله راه‌اندازی لاگ، init DeviceManager و غیره شروع می‌کند

روش های محافظت شده

boolean dryRunCommand (com.android.tradefed.cluster.ClusterCommandScheduler.InvocationEventHandler handler, String[] args)

تعیین می کند که آیا یک دستور داده شده یک اجرا خشک است یا خیر.

void processReadyCommands ( IDeviceManager manager)

سازندگان عمومی

ClusterCommandScheduler

public ClusterCommandScheduler ()

روش های عمومی

خاموش شدن

public void shutdown ()

سعی کنید برنامه زمانبندی فرمان را با ظرافت خاموش کنید.

دستورات در انتظار آزمایش را پاک می‌کند و درخواست می‌کند که همه فراخوان‌های در حال انجام به‌خوبی خاموش شوند.

پس از فراخوانی shutdown، حلقه اصلی زمان‌بند منتظر می‌ماند تا تمام فراخوان‌های در حال انجام قبل از خروج کامل کامل شوند.

shutdownHard

public void shutdownHard ()

سعی کنید به اجبار زمانبندی فرمان را خاموش کنید. مانند shutdownHard (درست است).

شروع کنید

public void start ()

زمان‌بندی را از جمله راه‌اندازی لاگ، init DeviceManager و غیره شروع می‌کند

روش های محافظت شده

dryRunCommand

protected boolean dryRunCommand (com.android.tradefed.cluster.ClusterCommandScheduler.InvocationEventHandler handler, 
                String[] args)

تعیین می کند که آیا یک دستور داده شده یک اجرا خشک است یا خیر. اگر دستور خشک است، آن را تأیید کنید. اگر مشکلی در تنظیمات وجود داشته باشد، یک ConfigurationException ایجاد می کند.

مولفه های
handler com.android.tradefed.cluster.ClusterCommandScheduler.InvocationEventHandler : InvocationEventHandler برای گزارش رویدادها برای اعتبار سنجی اجرای خشک.

args String : فرمان اعتبارسنجی

برمی گرداند
boolean درست است اگر دستور یک اجرا خشک باشد، در غیر این صورت نادرست است.

پرتاب می کند
ConfigurationException

processReadyCommands

protected void processReadyCommands (IDeviceManager manager)

مولفه های
manager IDeviceManager