จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ClusterCommandScheduler

public class ClusterCommandScheduler
extends CommandScheduler

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.CommandScheduler
com.android.tradefed.cluster.ClusterCommandScheduler


ICommandScheduler เพื่อรองรับ TFC (Tradefed Cluster) ตัวกำหนดเวลานี้รันคำสั่งจากคิวคำสั่ง TFC และอัปโหลดเหตุการณ์การเรียกใช้ไปยังคำสั่งเหตุการณ์ TFC

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

ClusterCommandScheduler ()

วิธีการสาธารณะ

void shutdown ()

พยายามปิดตัวกำหนดตารางเวลาคำสั่งอย่างสง่างาม

void shutdownHard ()

พยายามบังคับให้ปิดตัวกำหนดตารางเวลาคำสั่ง

void start ()

เริ่มตัวกำหนดเวลารวมถึงการตั้งค่าการบันทึก init ของ DeviceManager เป็นต้น

วิธีการป้องกัน

boolean dryRunCommand (com.android.tradefed.cluster.ClusterCommandScheduler.InvocationEventHandler handler, String[] args)

กำหนดว่าคำสั่งที่กำหนดเป็นแบบแห้งหรือไม่

void processReadyCommands ( IDeviceManager manager)

ผู้สร้างสาธารณะ

ClusterCommandScheduler

public ClusterCommandScheduler ()

วิธีการสาธารณะ

ปิดตัวลง

public void shutdown ()

พยายามปิดตัวกำหนดตารางเวลาคำสั่งอย่างสง่างาม

ล้างคำสั่งที่รอการทดสอบ และขอให้การเรียกใช้ทั้งหมดที่อยู่ระหว่างดำเนินการปิดตัวลงอย่างสง่างาม

หลังจากเรียกการปิดระบบ ลูปหลักของตัวจัดกำหนดการจะรอให้การเรียกใช้ทั้งหมดที่ดำเนินการอยู่เสร็จสิ้นก่อนที่จะออกจากอย่างสมบูรณ์

ปิดฮาร์ด

public void shutdownHard ()

พยายามบังคับให้ปิดตัวกำหนดตารางเวลาคำสั่ง เหมือนกับ shutdownHard(จริง)

เริ่ม

public void start ()

เริ่มตัวกำหนดเวลารวมถึงการตั้งค่าการบันทึก init ของ DeviceManager เป็นต้น

วิธีการป้องกัน

dryRunCommand

protected boolean dryRunCommand (com.android.tradefed.cluster.ClusterCommandScheduler.InvocationEventHandler handler, 
                String[] args)

กำหนดว่าคำสั่งที่กำหนดเป็นแบบแห้งหรือไม่ หากคำสั่งเป็นแบบแห้ง ให้ตรวจสอบความถูกต้อง หากมีปัญหาการกำหนดค่าใด ๆ มันจะส่ง ConfigurationException

พารามิเตอร์
handler com.android.tradefed.cluster.ClusterCommandScheduler.InvocationEventHandler : InvocationEventHandler เพื่อรายงานเหตุการณ์สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องแบบรันรัน

args String : คำสั่งในการตรวจสอบ

คืนสินค้า
boolean true ถ้าคำสั่งเป็นแบบ dry run มิฉะนั้น false

ขว้าง
ConfigurationException

processReadyCommands

protected void processReadyCommands (IDeviceManager manager)

พารามิเตอร์
manager IDeviceManager