สถานะคำสั่งคลัสเตอร์

public class ClusterCommandStatus
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.ClusterCommandStatus


คลาสที่แสดงถึงสถานะและเหตุผลการยกเลิกสำหรับคำสั่งจาก TF Cluster

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

ClusterCommandStatus ( ClusterCommand.State state, String cancelReason)

สร้าง

วิธีการสาธารณะ

String getCancelReason ()
ClusterCommand.State getState ()

ผู้สร้างสาธารณะ

สถานะคำสั่งคลัสเตอร์

public ClusterCommandStatus (ClusterCommand.State state, 
                String cancelReason)

สร้าง

พารามิเตอร์
state ClusterCommand.State : สถานะของคำสั่ง

cancelReason String : ยกเลิกเหตุผลของคำสั่ง (หากยกเลิก)

วิธีการสาธารณะ

รับยกเลิกเหตุผล

public String getCancelReason ()

ส่งคืน
String

รับสถานะ

public ClusterCommand.State getState ()

ส่งคืน
ClusterCommand.State