ClusterCommandTrạng thái

public class ClusterCommandStatus
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.ClusterCommandStatus


Một lớp đại diện cho trạng thái và lý do hủy lệnh từ Cụm TF.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ClusterCommandStatus ( ClusterCommand.State state, String cancelReason)

Xây dựng

Phương pháp công cộng

String getCancelReason ()
ClusterCommand.State getState ()

Nhà thầu xây dựng công cộng

ClusterCommandTrạng thái

public ClusterCommandStatus (ClusterCommand.State state, 
                String cancelReason)

Xây dựng

Thông số
state ClusterCommand.State : trạng thái của lệnh.

cancelReason String : lý do hủy lệnh (nếu bị hủy).

Phương pháp công cộng

đượcHủy bỏLý do

public String getCancelReason ()

Trả lại
String

getState

public ClusterCommand.State getState ()

Trả lại
ClusterCommand.State