ข้อมูลอุปกรณ์คลัสเตอร์

public class ClusterDeviceInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.ClusterDeviceInfo


คลาสเพื่อสรุปข้อมูลอุปกรณ์คลัสเตอร์ที่จะอัปโหลด

สรุป

คลาสที่ซ้อนกัน

class ClusterDeviceInfo.Builder

วิธีการสาธารณะ

DeviceDescriptor getDeviceDescriptor ()
getExtraInfo ()
String getGroupName ()
String getRunTarget ()
JSONObject toJSON ()

สร้างวัตถุ JSON สำหรับข้อมูลอุปกรณ์นี้

วิธีการสาธารณะ

getDeviceDescriptor

public DeviceDescriptor getDeviceDescriptor ()

การส่งคืน
DeviceDescriptor

รับข้อมูลพิเศษ

public  getExtraInfo ()

การส่งคืน

getGroupName

public String getGroupName ()

การส่งคืน
String

getRunTarget

public String getRunTarget ()

การส่งคืน
String

ถึง JSON

public JSONObject toJSON ()

สร้างวัตถุ JSON สำหรับข้อมูลอุปกรณ์นี้

การส่งคืน
JSONObject JSONObject เทียบเท่ากับข้อมูลอุปกรณ์นี้

ขว้าง
org.json.JSONException
JSONException