ClusterHostEvent.HostEventType

public static final enum ClusterHostEvent.HostEventType
extends Enum< ClusterHostEvent.HostEventType >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.cluster.ClusterHostEvent.HostEventType >
com.android.tradefed.cluster.ClusterHostEvent.HostEventType


Enums của các loại sự kiện chủ nhà khác nhau.

Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

ClusterHostEvent.HostEventType DeviceSnapshot

ClusterHostEvent.HostEventType HostStateChanged

Phương pháp công khai

String getAndroidEngProdAPIName ()
String toString ()
static ClusterHostEvent.HostEventType valueOf (String name)
static final HostEventType[] values ()

Giá trị liệt kê

Ảnh chụp nhanh thiết bị

public static final ClusterHostEvent.HostEventType DeviceSnapshot

Trạng thái máy chủ đã thay đổi

public static final ClusterHostEvent.HostEventType HostStateChanged

Phương pháp công khai

lấyAndroidEngProdAPIName

public String getAndroidEngProdAPIName ()

Trả lại
String

toString

public String toString ()

Trả lại
String

giá trị của

public static ClusterHostEvent.HostEventType valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
ClusterHostEvent.HostEventType

giá trị

public static final HostEventType[] values ()

Trả lại
HostEventType[]