با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

ClusterLogSaver.FilePickingStrategy

public static final enum ClusterLogSaver.FilePickingStrategy
extends Enum< ClusterLogSaver.FilePickingStrategy >

java.lang. موضوع
java.lang.Enum < com.android.tradefed.cluster.ClusterLogSaver.FilePickingStrategy >
com.android.tradefed.cluster.ClusterLogSaver.FilePickingStrategy


استراتژی های انتخاب پرونده.

خلاصه

مقادیر Enum

ClusterLogSaver.FilePickingStrategy PICK_FIRST

ClusterLogSaver.FilePickingStrategy PICK_LAST

روشهای عمومی

static ClusterLogSaver.FilePickingStrategy valueOf (String name)
static final FilePickingStrategy[] values ()

مقادیر Enum

PICK_FIRST

public static final ClusterLogSaver.FilePickingStrategy PICK_FIRST

PICK_LAST

public static final ClusterLogSaver.FilePickingStrategy PICK_LAST

روشهای عمومی

ارزش

public static ClusterLogSaver.FilePickingStrategy valueOf (String name)

مولفه های
name String

برمی گردد
ClusterLogSaver.FilePickingStrategy

ارزش های

public static final FilePickingStrategy[] values ()

برمی گردد
FilePickingStrategy[]