ClusterLogSaver.FilePickingChiến lược

public static final enum ClusterLogSaver.FilePickingStrategy
extends Enum< ClusterLogSaver.FilePickingStrategy >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.cluster.ClusterLogSaver.FilePickingStrategy >
com.android.tradefed.cluster.ClusterLogSaver.FilePickingStrategy


Chiến lược chọn tập tin.

Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

ClusterLogSaver.FilePickingStrategy PICK_FIRST

ClusterLogSaver.FilePickingStrategy PICK_LAST

Phương pháp công khai

static ClusterLogSaver.FilePickingStrategy valueOf (String name)
static final FilePickingStrategy[] values ()

Giá trị liệt kê

PICK_FIRST

public static final ClusterLogSaver.FilePickingStrategy PICK_FIRST

PICK_LAST

public static final ClusterLogSaver.FilePickingStrategy PICK_LAST

Phương pháp công khai

giá trị của

public static ClusterLogSaver.FilePickingStrategy valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
ClusterLogSaver.FilePickingStrategy

giá trị

public static final FilePickingStrategy[] values ()

Trả lại
FilePickingStrategy[]