با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

IClusterEvent

public interface IClusterEvent

com.android.tradefed.cluster.IClusterEvent


رابط کاربری برای هر رویداد خوشه ای که در TFC بارگذاری می شود.

خلاصه

روشهای عمومی

abstract JSONObject toJSON ()

روشهای عمومی

toJSON

public abstract JSONObject toJSON ()

برمی گردد
JSONObject

پرتاب می کند
JSONException