Zdarzenie ICluster

public interface IClusterEvent

com.android.tradefed.cluster.IClusterEvent


Interfejs dla dowolnego zdarzenia klastra, które można przesłać do TFC.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract JSONObject toJSON ()

Metody publiczne

do JSON

public abstract JSONObject toJSON ()

Zwroty
JSONObject

Rzuca
JSONException