Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

IClusterSự kiện

public interface IClusterEvent

com.android.tradefed.cluster.IClusterEvent


Giao diện cho bất kỳ sự kiện cụm nào được tải lên TFC.

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract JSONObject toJSON ()

Phương thức công khai

toJSON

public abstract JSONObject toJSON ()

trả lại
JSONObject

ném
JSONException