Stan wywołania

public class InvocationStatus
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.cluster.InvocationStatus


Klasa do przechowywania stanu wywołania.

Obejmuje to również statusy grup testowych, które działają w ramach wywołania.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

InvocationStatus ()

Metody publiczne

void addTestGroupStatus ( TestGroupStatus progress)
getTestGroupStatuses ()
JSONObject toJSON ()

Konstruktory publiczne

Stan wywołania

public InvocationStatus ()

Metody publiczne

dodaj status grupy testowej

public void addTestGroupStatus (TestGroupStatus progress)

Parametry
progress TestGroupStatus

getTestGroupStatus

public  getTestGroupStatuses ()

Zwroty

doJSON

public JSONObject toJSON ()

Zwroty
JSONObject

Rzuty
JSONException