با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

SubprocessCommandException

public class SubprocessCommandException
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.SubprocessCommandException


فرمان فرعی اجرا نشد.

خلاصه

سازندگان عمومی

SubprocessCommandException (String message, Throwable cause)

سازندگان عمومی

SubprocessCommandException

public SubprocessCommandException (String message, 
                Throwable cause)

مولفه های
message String

cause Throwable