Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Sub processCommandException

public class SubprocessCommandException
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.Sub processCommandException


Lệnh quy trình con không chạy được.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

SubprocessCommandException (String message, Throwable cause)

nhà thầu công cộng

Sub processCommandException

public SubprocessCommandException (String message, 
                Throwable cause)

Thông số
message String

cause Throwable