SubprocessCommandException

public class SubprocessCommandException
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.SubprocessCommandException


Lệnh quy trình con không chạy được.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

SubprocessCommandException (String message, Throwable cause)

Nhà thầu xây dựng công cộng

SubprocessCommandException

public SubprocessCommandException (String message, 
                Throwable cause)

Thông số
message String

cause Throwable