Trình trợ giúp báo cáo quy trình con

public class SubprocessReportingHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.Sub processReportingHelper


Một lớp để xây dựng tệp cấu hình trình bao bọc để sử dụng trình báo cáo kết quả quy trình con cho lệnh cụm.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

SubprocessReportingHelper (String commandLine, String classpath, File workDir, String port)

Phương thức công khai

File buildSubprocessReporterJar ()

Tự động tạo tệp trích xuất .class từ tradefed.jar và tạo tệp báo cáo kết quả quy trình con mới.

nhà thầu công cộng

Trình trợ giúp báo cáo quy trình con

public SubprocessReportingHelper (String commandLine, 
        String classpath, 
        File workDir, 
        String port)

Thông số
commandLine String

classpath String

workDir File

port String

Phương thức công khai

buildSub processReporterJar

public File buildSubprocessReporterJar ()

Tự động tạo tệp trích xuất .class từ tradefed.jar và tạo tệp báo cáo kết quả quy trình con mới.

trả lại
File một jar báo cáo kết quả quy trình con để tiêm.

ném
IOException