Trình trợ giúp báo cáo quy trình con

public class SubprocessReportingHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.SubprocessReportingHelper


Một lớp để xây dựng tệp cấu hình trình bao bọc để sử dụng trình báo cáo kết quả quy trình con cho lệnh cụm.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

SubprocessReportingHelper (String commandLine, String classpath, File workDir, String port)

Phương pháp công khai

File buildSubprocessReporterJar ()

Tự động tạo tệp .class trích xuất từ ​​​​tradefed.jar và tạo jar báo cáo kết quả quy trình con mới.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình trợ giúp báo cáo quy trình con

public SubprocessReportingHelper (String commandLine, 
        String classpath, 
        File workDir, 
        String port)

Thông số
commandLine String

classpath String

workDir File

port String

Phương pháp công khai

buildSubprocessReporterJar

public File buildSubprocessReporterJar ()

Tự động tạo tệp .class trích xuất từ ​​​​tradefed.jar và tạo jar báo cáo kết quả quy trình con mới.

Trả lại
File một jar báo cáo kết quả quy trình con để tiêm.

Ném
IOException