Trạng thái nhóm kiểm tra

public class TestGroupStatus
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.TestGroupStatus


Một lớp để lưu trữ trạng thái của một nhóm thử nghiệm.

Nhóm thử nghiệm tương ứng với một nhóm trường hợp thử nghiệm được báo cáo dưới cùng một tên chạy thử nghiệm.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

TestGroupStatus (String name, int totalTestCount, int completedTestCount, int failedTestCount, int passedTestCount, boolean isComplete, long elapsedTime)

Phương pháp công cộng

int getCompletedTestCount ()
long getElapsedTime ()
int getFailedTestCount ()
String getName ()
int getPassedTestCount ()
int getTotalTestCount ()
boolean isComplete ()
JSONObject toJSON ()

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trạng thái nhóm kiểm tra

public TestGroupStatus (String name, 
        int totalTestCount, 
        int completedTestCount, 
        int failedTestCount, 
        int passedTestCount, 
        boolean isComplete, 
        long elapsedTime)

Thông số
name String

totalTestCount int

completedTestCount int

failedTestCount int

passedTestCount int

isComplete boolean

elapsedTime long

Phương pháp công cộng

getCompletedTestCount

public int getCompletedTestCount ()

Trả lại
int

getElapsedTime

public long getElapsedTime ()

Trả lại
long

getFailedTestCount

public int getFailedTestCount ()

Trả lại
int

lấy tên

public String getName ()

Trả lại
String

getPassedTestCount

public int getPassedTestCount ()

Trả lại
int

getTotalTestCount

public int getTotalTestCount ()

Trả lại
int

hoàn tất

public boolean isComplete ()

Trả lại
boolean

tớiJSON

public JSONObject toJSON ()

Trả lại
JSONObject

Ném
JSONException