Trình tải lên thử nghiệm đầu ra

public class TestOutputUploader
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.TestOutputUploader


Tải các tệp đầu ra thử nghiệm lên hệ thống tệp cục bộ, GCS hoặc điểm cuối HTTP(S).

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

TestOutputUploader ()

Phương pháp công khai

void setUploadUrl (String url)
String uploadFile (File file, String destPath)

Tải tệp lên đường dẫn đích đã chỉ định (liên quan đến URL tải lên).

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình tải lên thử nghiệm đầu ra

public TestOutputUploader ()

Phương pháp công khai

setUrl tải lên

public void setUploadUrl (String url)

Thông số
url String

cập nhật dử liệu

public String uploadFile (File file, 
                String destPath)

Tải tệp lên đường dẫn đích đã chỉ định (liên quan đến URL tải lên).

Thông số
file File : tập tin để tải lên

destPath String : đường dẫn đích tương đối

Trả lại
String URL tệp đã tải lên