Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

tài nguyên thử nghiệm

public class TestResource
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.TestResource


Một lớp để lập mô hình một thông báo TestResource do TFC API trả về.

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

static TestResource fromJson (JSONObject json)
static fromJsonArray (JSONArray jsonArray)
boolean getDecompress ()
String getDecompressDir ()
File getDecompressDir (File parentDir)
getDecompressFiles ()
File getFile (File parentDir)
String getName ()
String getUrl ()
boolean mountZip ()
JSONObject toJson ()

Phương thức công khai

từJson

public static TestResource fromJson (JSONObject json)

Thông số
json JSONObject

trả lại
TestResource

từJsonArray

public static  fromJsonArray (JSONArray jsonArray)

Thông số
jsonArray JSONArray

trả lại

ném
JSONException

getDecompress

public boolean getDecompress ()

trả lại
boolean

getDecompressDir

public String getDecompressDir ()

trả lại
String

getDecompressDir

public File getDecompressDir (File parentDir)

Thông số
parentDir File

trả lại
File

getDecompressFiles

public  getDecompressFiles ()

trả lại

có được file

public File getFile (File parentDir)

Thông số
parentDir File

trả lại
File

getName

public String getName ()

trả lại
String

lấyUrl

public String getUrl ()

trả lại
String

núiZip

public boolean mountZip ()

trả lại
boolean

toJson

public JSONObject toJson ()

trả lại
JSONObject

ném
JSONException