Tài nguyên kiểm tra

public class TestResource
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.TestResource


Một lớp để mô hình hóa thông báo TestResource được API TFC trả về.

Bản tóm tắt

Phương pháp công cộng

static TestResource fromJson (JSONObject json)
static fromJsonArray (JSONArray jsonArray)
boolean getDecompress ()
String getDecompressDir ()
File getDecompressDir (File parentDir)
getDecompressFiles ()
File getFile (File parentDir)
String getName ()
String getUrl ()
boolean mountZip ()
JSONObject toJson ()

Phương pháp công cộng

từJson

public static TestResource fromJson (JSONObject json)

Thông số
json JSONObject

Trả lại
TestResource

từJsonArray

public static  fromJsonArray (JSONArray jsonArray)

Thông số
jsonArray JSONArray

Trả lại

Ném
JSONException

giải nén

public boolean getDecompress ()

Trả lại
boolean

getGiải nénDir

public String getDecompressDir ()

Trả lại
String

getGiải nénDir

public File getDecompressDir (File parentDir)

Thông số
parentDir File

Trả lại
File

getDecompressFiles

public  getDecompressFiles ()

Trả lại

có được file

public File getFile (File parentDir)

Thông số
parentDir File

Trả lại
File

lấy tên

public String getName ()

Trả lại
String

lấyUrl

public String getUrl ()

Trả lại
String

gắn kếtZip

public boolean mountZip ()

Trả lại
boolean

toJson

public JSONObject toJson ()

Trả lại
JSONObject

Ném
JSONException