با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

TestResourceDownloader

public class TestResourceDownloader
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.TestResourceDownloader


یک کلاس برای بارگیری فایل های منابع آزمایشی از سیستم فایل/GCS/HTTP.

خلاصه

سازندگان عمومی

TestResourceDownloader ()

روشهای عمومی

void download (String urlString, File dest)

سازندگان عمومی

TestResourceDownloader

public TestResourceDownloader ()

روشهای عمومی

دانلود

public void download (String urlString, 
                File dest)

مولفه های
urlString String

dest File