Trình tải xuống tài nguyên thử nghiệm

public class TestResourceDownloader
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.TestResourceDownloader


Một lớp để tải xuống các tệp tài nguyên thử nghiệm từ hệ thống tệp/GCS/HTTP.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

TestResourceDownloader ()

Phương pháp công khai

void download (String urlString, File dest)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình tải xuống tài nguyên thử nghiệm

public TestResourceDownloader ()

Phương pháp công khai

Tải xuống

public void download (String urlString, 
                File dest)

Thông số
urlString String

dest File