با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

CommandFileParser.CommandLine

public static class CommandFileParser.CommandLine
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.command.CommandFileParser.CommandLine


Summary

Public methods

String[] asArray()
boolean equals(Object o)
File getFile()
int getLineNumber()
int hashCode()

Public methods

asArray

public String[] asArray ()

Returns
String[]

equals

public boolean equals (Object o)

Parameters
o Object

Returns
boolean

getFile

public File getFile ()

Returns
File

getLineNumber

public int getLineNumber ()

Returns
int

hashCode

public int hashCode ()

Returns
int