CommandRunner.ExitCode

public static final enum CommandRunner.ExitCode
extends Enum< CommandRunner.ExitCode >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.command.CommandRunner.ExitCode >
com.android.tradefed.command.CommandRunner.ExitCode


Mã lỗi có thể thoát bằng.

Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

CommandRunner.ExitCode CONFIG_EXCEPTION

CommandRunner.ExitCode DEVICE_UNAVAILABLE

CommandRunner.ExitCode DEVICE_UNRESPONSIVE

CommandRunner.ExitCode FATAL_HOST_ERROR

CommandRunner.ExitCode NO_BUILD

CommandRunner.ExitCode NO_DEVICE_ALLOCATED

CommandRunner.ExitCode NO_ERROR

CommandRunner.ExitCode THROWABLE_EXCEPTION

CommandRunner.ExitCode WRONG_JAVA_VERSION

Phương pháp công khai

int getCodeValue ()
static CommandRunner.ExitCode valueOf (String name)
static final ExitCode[] values ()

Giá trị liệt kê

CONFIG_EXCEPTION

public static final CommandRunner.ExitCode CONFIG_EXCEPTION

DEVICE_UNAVAILABLE

public static final CommandRunner.ExitCode DEVICE_UNAVAILABLE

DEVICE_UNRESPONSIVE

public static final CommandRunner.ExitCode DEVICE_UNRESPONSIVE

FATAL_HOST_ERROR

public static final CommandRunner.ExitCode FATAL_HOST_ERROR

KHÔNG_BUILD

public static final CommandRunner.ExitCode NO_BUILD

KHÔNG_DEVICE_ALLOCATED

public static final CommandRunner.ExitCode NO_DEVICE_ALLOCATED

KHÔNG_ERROR

public static final CommandRunner.ExitCode NO_ERROR

THROWABLE_EXCEPTION

public static final CommandRunner.ExitCode THROWABLE_EXCEPTION

SAU_JAVA_VERSION

public static final CommandRunner.ExitCode WRONG_JAVA_VERSION

Phương pháp công khai

getCodeValue

public int getCodeValue ()

Trả lại
int

giá trị của

public static CommandRunner.ExitCode valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
CommandRunner.ExitCode

giá trị

public static final ExitCode[] values ()

Trả lại
ExitCode[]