Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

LệnhRunner

public class CommandRunner
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.CommandRunner


Một điểm vào TradeFederation thay thế sẽ chạy lệnh được chỉ định trong đối số dòng lệnh rồi thoát.

Dành cho sử dụng với trình gỡ lỗi và các chế độ hoạt động không tương tác khác.

Đối số dự kiến: [tùy chọn lệnh] (cấu hình để chạy)

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String EXCEPTION_KEY

nhà thầu công cộng

CommandRunner ()

Phương thức công khai

CommandRunner.ExitCode getErrorCode ()
static void main (String[] mainArgs)
void run (String[] args)

Phương thức chính để chạy lệnh.

phương pháp được bảo vệ

ClearcutClient createClient ()

Lĩnh vực

EXCEPTION_KEY

public static final String EXCEPTION_KEY

nhà thầu công cộng

LệnhRunner

public CommandRunner ()

Phương thức công khai

getErrorCode

public CommandRunner.ExitCode getErrorCode ()

trả lại
CommandRunner.ExitCode

chủ yếu

public static void main (String[] mainArgs)

Thông số
mainArgs String

chạy

public void run (String[] args)

Phương thức chính để chạy lệnh.

Thông số
args String : tên cấu hình để chạy và các tùy chọn của nó

phương pháp được bảo vệ

tạo khách hàng

protected ClearcutClient createClient ()

trả lại
ClearcutClient