Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Console.ArgRunnable

protected static abstract class Console.ArgRunnable
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.Console.ArgRunnable<T>


ERROR(/Runnable) với phương thức run có thể nhận đối số

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng được bảo vệ

ArgRunnable ()

Phương thức công khai

void run ()
abstract void run (T args)

Các nhà xây dựng được bảo vệ

ArgRunnable

protected ArgRunnable ()

Phương thức công khai

chạy

public void run ()

chạy

public abstract void run (T args)

Thông số
args T