คอนโซล ArgRunnable

protected static abstract class Console.ArgRunnable
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.Console.ArgRunnable<T>


Runnable พร้อมวิธี run ที่สามารถรับอาร์กิวเมนต์ได้

สรุป

ตัวสร้างที่ได้รับการคุ้มครอง

ArgRunnable ()

วิธีการสาธารณะ

void run ()
abstract void run (T args)

ตัวสร้างที่ได้รับการคุ้มครอง

ArgRunnable

protected ArgRunnable ()

วิธีการสาธารณะ

วิ่ง

public void run ()

วิ่ง

public abstract void run (T args)

พารามิเตอร์
args T