Console.ArgRunnable

protected static abstract class Console.ArgRunnable
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.Console.ArgRunnable<T>


Một Runnable với phương thức run có thể lấy đối số

Bản tóm tắt

Nhà xây dựng được bảo vệ

ArgRunnable ()

Phương pháp công khai

void run ()
abstract void run (T args)

Nhà xây dựng được bảo vệ

ArgRunnable

protected ArgRunnable ()

Phương pháp công khai

chạy

public void run ()

chạy

public abstract void run (T args)

Thông số
args T