Phân bổ thiết bịKết quả

public class DeviceAllocationResult
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.DeviceAllocationResult


Biểu thị kết quả của nỗ lực phân bổ cho một lệnh.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

DeviceAllocationResult ()

Phương pháp công khai

void addAllocatedDevices ( devices) addAllocatedDevices ( devices)

Thêm thiết bị đã được phân bổ.

void addAllocationFailureReason (String deviceConfigName, reasons) addAllocationFailureReason (String deviceConfigName, reasons)

Thêm lý do không được cấp phát cho từng config thiết bị.

String formattedReason ()
getAllocatedDevices ()

Trả về bản đồ của các thiết bị được phân bổ

boolean wasAllocationSuccessful ()

trả về việc phân bổ có thành công hay không.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Phân bổ thiết bịKết quả

public DeviceAllocationResult ()

Phương pháp công khai

thêmThiết bị được phân bổ

public void addAllocatedDevices ( devices)

Thêm thiết bị đã được phân bổ.

Thông số
devices

addAllocationFailureLý do

public void addAllocationFailureReason (String deviceConfigName, 
                 reasons)

Thêm lý do không được cấp phát cho từng config thiết bị.

Thông số
deviceConfigName String

reasons

định dạngLý do

public String formattedReason ()

Trả lại
String

getAllocatedDevices

public  getAllocatedDevices ()

Trả về bản đồ của các thiết bị được phân bổ

Trả lại

wasAllocationThành công

public boolean wasAllocationSuccessful ()

trả về việc phân bổ có thành công hay không.

Trả lại
boolean