Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Nhà phát triển địa phương

public class LocalDeveloper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.LocalDeveloper


Phát hiện và trả về xem đây có phải là nhà phát triển cục bộ đang chạy Tradefed hay không.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

LocalDeveloper ()

Phương thức công khai

static void main (String[] mainArgs)

Trả về mã lỗi 0 cho nhà phát triển cục bộ và khác 0 cho không cục bộ.

nhà thầu công cộng

Nhà phát triển địa phương

public LocalDeveloper ()

Phương thức công khai

chủ yếu

public static void main (String[] mainArgs)

Trả về mã lỗi 0 cho nhà phát triển cục bộ và khác 0 cho không cục bộ.

Thông số
mainArgs String