Nhà phát triển địa phương

public class LocalDeveloper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.LocalDeveloper


Phát hiện và trả về xem đây có phải là nhà phát triển địa phương đang chạy Tradefed hay không.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

LocalDeveloper ()

Phương pháp công cộng

static void main (String[] mainArgs)

Trả về mã lỗi 0 cho nhà phát triển cục bộ và khác 0 cho nhà phát triển không phải cục bộ.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Nhà phát triển địa phương

public LocalDeveloper ()

Phương pháp công cộng

chủ yếu

public static void main (String[] mainArgs)

Trả về mã lỗi 0 cho nhà phát triển cục bộ và khác 0 cho nhà phát triển không phải cục bộ.

Thông số
mainArgs String

,

Nhà phát triển địa phương

public class LocalDeveloper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.LocalDeveloper


Phát hiện và trả về xem đây có phải là nhà phát triển địa phương đang chạy Tradefed hay không.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

LocalDeveloper ()

Phương pháp công cộng

static void main (String[] mainArgs)

Trả về mã lỗi 0 cho nhà phát triển cục bộ và khác 0 cho nhà phát triển không phải cục bộ.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Nhà phát triển địa phương

public LocalDeveloper ()

Phương pháp công cộng

chủ yếu

public static void main (String[] mainArgs)

Trả về mã lỗi 0 cho nhà phát triển cục bộ và khác 0 cho nhà phát triển không phải cục bộ.

Thông số
mainArgs String