با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

ConfigCompleter

public class ConfigCompleter
extends Object implements Completer

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.console.ConfigCompleter


اجرای Completer برای تنظیمات TF ما است.

خلاصه

سازندگان عمومی

ConfigCompleter ( listConfig) ConfigCompleter ( listConfig)

روشهای عمومی

void complete (LineReader reader, ParsedLine line, candidates) complete (LineReader reader, ParsedLine line, candidates)

سازندگان عمومی

ConfigCompleter

public ConfigCompleter ( listConfig)

مولفه های
listConfig

روشهای عمومی

کامل

public void complete (LineReader reader, 
        ParsedLine line, 
         candidates)

مولفه های
reader LineReader

line ParsedLine

candidates