Cấu hình hoàn thành

public class ConfigCompleter
extends Object implements Completer đối tượng

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.console.ConfigCompleter


Triển khai Completer cho các cấu hình TF của chúng tôi.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ConfigCompleter ( listConfig) ConfigCompleter ( listConfig)

Phương pháp công khai

void complete (LineReader reader, ParsedLine line, candidates) complete (LineReader reader, ParsedLine line, candidates)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Cấu hình hoàn thành

public ConfigCompleter ( listConfig)

Thông số
listConfig

Phương pháp công khai

hoàn thành

public void complete (LineReader reader, 
        ParsedLine line, 
         candidates)

Thông số
reader LineReader

line ParsedLine

candidates