Cấu hìnhDescriptor.LocalTestRunner

public static final enum ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner
extends Enum< ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.config.ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner >
com.android.tradefed.config.ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner


Enum được sử dụng để chỉ người chạy thử cục bộ.

Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner ATEST

ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner NONE

Phương pháp công cộng

static ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner valueOf (String name)
static final LocalTestRunner[] values ()

Giá trị liệt kê

BÀI KIỂM TRA

public static final ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner ATEST

KHÔNG CÓ

public static final ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner NONE

Phương pháp công cộng

giá trị của

public static ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner

giá trị

public static final LocalTestRunner[] values ()

Trả lại
LocalTestRunner[]