Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Cấu hìnhFactory.ExceptionLoader

protected class ConfigurationFactory.ExceptionLoader
extends ConfigurationFactory.ConfigLoader

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.ConfigurationFactory.ConfigLoader
com.android.tradefed.config.ConfigurationFactory.ExceptionLoader


Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

ExceptionLoader (boolean isGlobal)

Phương thức công khai

ConfigurationDef getConfigurationDef (String name, templateMap) getConfigurationDef (String name, templateMap)

boolean isBundledConfig (String name)

Trả về true nếu đó là tệp cấu hình được tìm thấy bên trong đường dẫn lớp.

void loadConfiguration (String name, ConfigurationDef def, String deviceTagObject, templateMap, templateSeen) loadConfiguration (String name, ConfigurationDef def, String deviceTagObject, templateMap, templateSeen) loadConfiguration (String name, ConfigurationDef def, String deviceTagObject, templateMap, templateSeen)
void loadIncludedConfiguration ( ConfigurationDef def, String parentName, String name, String deviceTagObject, templateMap, templateSeen) loadIncludedConfiguration ( ConfigurationDef def, String parentName, String name, String deviceTagObject, templateMap, templateSeen) loadIncludedConfiguration ( ConfigurationDef def, String parentName, String name, String deviceTagObject, templateMap, templateSeen)

Các cấu hình được nhóm bên trong tradefed.jar chỉ có thể bao gồm các cấu hình khác cũng được nhóm bên trong tradefed.jar.

phương pháp được bảo vệ

String findConfigName (String name, String parentName)

Tìm tên của cấu hình dựa trên tên của nó và tên cha của nó.

boolean isTrackableConfig (String name)

Có nên theo dõi vòng đời của cấu hình hay không.

void trackConfig (String name, ConfigurationDef def)

Theo dõi cấu hình để tải động.

nhà thầu công cộng

Trình tải ngoại lệ

public ExceptionLoader (boolean isGlobal)

Thông số
isGlobal boolean

Phương thức công khai

getConfigurationDef

public ConfigurationDef getConfigurationDef (String name, 
         templateMap)

Thông số
name String

templateMap

trả lại
ConfigurationDef

ném
ConfigurationException

isBundledConfig

public boolean isBundledConfig (String name)

Trả về true nếu đó là tệp cấu hình được tìm thấy bên trong đường dẫn lớp.

Thông số
name String

trả lại
boolean

tảiCấu hình

public void loadConfiguration (String name, 
        ConfigurationDef def, 
        String deviceTagObject, 
         templateMap, 
         templateSeen)

Thông số
name String

def ConfigurationDef

deviceTagObject String

templateMap

templateSeen

ném
ConfigurationException

loadIncludedConfiguration

public void loadIncludedConfiguration (ConfigurationDef def, 
        String parentName, 
        String name, 
        String deviceTagObject, 
         templateMap, 
         templateSeen)

Các cấu hình được nhóm bên trong tradefed.jar chỉ có thể bao gồm các cấu hình khác cũng được nhóm bên trong tradefed.jar. Tuy nhiên, cấu hình cục bộ (bên ngoài) có thể bao gồm cả cấu hình cục bộ (bên ngoài) và cấu hình đi kèm.

Thông số
def ConfigurationDef

parentName String

name String

deviceTagObject String

templateMap

templateSeen

ném
ConfigurationException

phương pháp được bảo vệ

findConfigName

protected String findConfigName (String name, 
        String parentName)

Tìm tên của cấu hình dựa trên tên của nó và tên cha của nó. Điều này được sử dụng để xử lý đúng cấu hình gói và cấu hình cục bộ.

Thông số
name String : tên của cấu hình

parentName String : tên cha mẹ của cấu hình.

trả lại
String tên đầy đủ của cấu hình.

isTrackableConfig

protected boolean isTrackableConfig (String name)

Có nên theo dõi vòng đời của cấu hình hay không.

Thông số
name String : tên của cấu hình

trả lại
boolean true nếu cấu hình có thể theo dõi được, nếu không thì false .

theo dõiConfig

protected void trackConfig (String name, 
        ConfigurationDef def)

Theo dõi cấu hình để tải động. Hiện tại, chỉ có các tệp cục bộ được hỗ trợ.

Thông số
name String : tên của cấu hình

def ConfigurationDef : def của cấu hình.