DynamicRemoteFileResolver.FileResolverLoader

public static interface DynamicRemoteFileResolver.FileResolverLoader

com.android.tradefed.config.DynamicRemoteFileResolver.FileResolverLoader


پیاده سازی های IRemoteFileResolver را بارگیری می کند.

خلاصه

روش های عمومی

abstract IRemoteFileResolver load (String scheme, config) load (String scheme, config)

حل‌کننده‌ای را بارگیری می‌کند که می‌تواند طرح ارائه‌شده را مدیریت کند.

روش های عمومی

بار

public abstract IRemoteFileResolver load (String scheme, 
                 config)

حل‌کننده‌ای را بارگیری می‌کند که می‌تواند طرح ارائه‌شده را مدیریت کند.

مولفه های
scheme String : طرح URI که از حل کننده بارگذاری شده انتظار می رود آن را مدیریت کند.

config : نقشه ای از تمام جفت های کلید-مقدار پیکربندی حل کننده پویا که توسط پرچم خط فرمان TF 'dynamic-resolver-args' مشخص شده است.

برمی گرداند
IRemoteFileResolver

پرتاب می کند
اگر حل‌کننده‌ای که طرح مشخص شده را کنترل می‌کند، نمی‌تواند بارگیری و/یا مقداردهی اولیه شود.