DynamicRemoteFileResolver.FileResolverLoader

public static interface DynamicRemoteFileResolver.FileResolverLoader

com.android.tradefed.config.DynamicRemoteFileResolver.FileResolverLoader


Tải các triển khai IRemoteFileResolver .

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract IRemoteFileResolver load (String scheme, config) load (String scheme, config)

Tải một trình phân giải có thể xử lý lược đồ được cung cấp.

Phương pháp công khai

trọng tải

public abstract IRemoteFileResolver load (String scheme, 
                 config)

Tải một trình phân giải có thể xử lý lược đồ được cung cấp.

Thông số
scheme String : lược đồ URI mà trình phân giải đã tải dự kiến ​​sẽ xử lý.

config : bản đồ của tất cả các cặp khóa-giá trị cấu hình trình phân giải động được chỉ định bởi cờ dòng lệnh TF 'dynamic-resolver-args'.

Trả lại
IRemoteFileResolver

Ném
nếu trình phân giải xử lý lược đồ đã chỉ định không thể được tải và/hoặc khởi tạo.